LEASING'İN AVANTAJLARI

Orta ve uzun vadeli finansman; Firmalar, Arı Leasing’in YTL ve döviz cinsinden sağlayabileceği orta ve uzun vadeli finansman imkanı ile yatırımlarını gerçekleştirebilirler.

Projelere % 100 Finansman; Leasing yöntemiyle finanse edilecek yatırımlarda, projenin % 100’üne kadar finansman imkanı sağlanabilir.

Esnek kira ödeme planı; Firmalar, nakit akışlarına uygun, kendilerinin belirleyeceği esnek kira ödeme planları ile yatırımlarını zorlanmadan gerçekleştirebilirler.

Kira süresi boyunca değişmeyen sabit kira ödemeleri; Leasing işlemlerinde sözleşme süresi boyunca kiraların sabit kalması avantajı kullanılarak, ileriye dönük plan ve yatırımlar daha kolay yapılabilir.

Alternatif finansman imkanı; Firmalar yatırımlarını Leasing yöntemiyle finanse ederek özkaynaklarını kullanmamış olurlar.

Amortisman; Leasing ile alımı gerçekleştirilen ekipmanlar için amortisman kiracı tarafından ayrılır. Aylık ödemelerin faiz kısmı Kiracı tarafından gider kaydedilir.

Vergi, resim, harç muafiyeti; Leasing sözleşmeleri ve Leasing için teminat alınmasına ilişkin işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan istisnadır.

Operasyonel kolaylık; Leasing işlemine ilişkin tüm satınalma ve ithalat işlemleri Arı Leasing tarafından gerçekleştirilir. Böylece firmalar satınalma ile ilgili operasyonel yüklerden kurtularak, uzman kadromuzun sağladığı avantajlarla ekipmanlarına sahip olabilirler.

6361 Sayılı Kanunla Yürürlüğe Giren Sat Geri Kirala;
Yeni yasadaki en önemli değişikliklerden biri de “satıp geri kiralama” işlemlerinin yeni yasa kapsamına alınmasıydı. Bu değişiklik ile finansal kiralama şirketleri tarafından üçüncü bir kişiden alınan malların yanında, bizzat kiracıdan satın alınan malların da finansal kiralamaya konu edilebilmesinin önü açılmış oldu.

Ancak bu yasa ve ilgili vergi yasalarında, aşağıda ele alacağımız bazı istisnalar yer alıyor. Bu istisnaların çoğu sadece gayrimenkullerin satıp geri kiralanması işlemleri için geçerli. Başka bir ifadeyle, satıp geri kiralama işlemlerine taşınır ve taşınmaz malların konu edilmesi mümkün olmakla birlikte, istisnaların çoğunlukla gayrimenkullere ilişkin satıp geri kiralama işlemlerine tanınmış olduğunu görüyoruz. Sat Geri Kiralama islemlerinin avantajları aşağıda belirtilmiştir.

SAT GERİ KİRALAMA AVANTAJLARI

  • Finansal kiralama şirketlerine satışı (Sat ve Geri Kirala) ve varlık kiralama ile finansal kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı kuruma satışından doğan kazançların tamamı (% 100), bu taşınmazlar için en az iki tam yıl süreyle aktifte bulunma şartı aranmaksızın Kurumlar Vergisinden istisnadır.

  • Finansal kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralanmaya konu taşınmazların .Kiralayana satılması,Satan kişilere kiralanması,Devri, Katma Değer Vergisinden istisnadır.

  • Sat – geri kirala işleminde tapu malik değiştirmesine rağmen alım satım harcından muaf tutulmaktadır. Eskiden alımda ve satımda (%4 + % 4) toplam ödenen % 8 lik tapu harcı ödenmemektedir.İşlem başında leasing işlem tutarının sadece binde 4.55’i kadar harç ödenmektedir.